En cumprimento do establecido no RGPD, informámoslle de que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade de manter e dar cumprimento á relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos nos que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos nos que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento do RGPD pode exercitar o seu dereitos ARCO #ante Topofor S.L., con dirección Avenida Montecelo, 4 – 1º Esq 36164 Pontevedra, achegando fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de secreto e vai dirixida unicamente ao seu destinatario. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e comuníquenos o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, deberá dispoñer de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sen carácter limitativo ou excluínte, condicións xerais dá contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de utilización da páxina web e responsabilidades respecto diso, ou o que a propia Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en calquera outros preceptos á marxe do seu artigo 10 ou mesmo completar a información que, en relación a este, fose necesaria.